Privacy Policy and Copyright Information

När du mailar till mullemeck.se lämnas inga e-mailadresser, telefonnummer eller andra adresser ut till någon annan. Dina personliga uppgifter stannar hos Mulle Meck.

Cookies, Kakor

Vi använder cookies på mullemeck.se för att få sidan att fungera, samt för att samla statistisk om hur vår webbplats används i syfte att förbättra dess funktion, upplevelse och innehåll. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program. En cookie innehåller information i anonymiserad form.

Webmaster: Anna Frew

Så får du använda Mulle Meck

Material från Mulle Mecks hemsida får användas för privat bruk.

Det är även tillåtet att använda material, information och fakta i undervisning eller skolarbete eller bibliotekens verksamhet. Skicka gärna en kopia till Mulle Meck.

Du är välkommen att länka till mullemeck.se.

Kontakta gärna Mulle Meck och tala om att du länkar. Mulle Meck kanske vill länka tillbaka till dig.

Så får du inte använda Mulle Meck:

För att kopiera, mångfaldiga, överlåta, överföra digitalt eller kommersiellt utnyttja materialet behöver du upphovsmännens tillstånd. Detta gäller också att överföra/lägga över från Mulle Mecks hemsida eller ur böckerna till en egen hemsida utan tillstånd.

För att få tillstånd kontakta Mulle Meck

Du kan också kontakta upphovsmännen direkt. Aktuella kontaktuppgifter återfinns på deras hemsidor.

Till George Johanssons hemsida

Till Jens Ahlboms hemsida

Copyright

För allt material på Mulle Mecks hemsida gäller copyright Jens Ahlbom och George Johansson om inget annat anges. Det innebär att upphovsrättslagen gäller för alla typer av texter, teckningar, bilder, grafik, foton m m. Denna information finns tillgänglig för alla som besöker Mulle Mecks hemsida. Varje besökare anses därför ha tagit del av informationen.

——————————

Privacy

When you email to mullemeck.se, no e-mail addresses, telephone numbers or other addresses are given to anyone else. Your personal information stays with Mulle Meck.

Cookies

We use cookies on mullemeck.se to make the page work, and to collect statistics on how our website is used in order to improve its function, experience and content. A cookie is passive and cannot spread computer viruses or other malicious software. A cookie contains information in anonymised form.

Webmaster: Anna Frew

How to use Mulle Meck

Material from Mulle Meck’s website may be used for private use. It is also permitted to use materials, information and facts in teaching or school work or the library’s activities. Feel free to send a copy to Mulle Meck. You are welcome to link to mullemeck.se.

Feel free to contact Mulle Meck and tell them that you are linking. Mulle Meck may want to link back to you.

How not to use Mulle Meck

To copy, reproduce, transfer, digitally or commercially use the material, you need the permission of the authors. This also applies to transfer / transfer from Mulle Meck’s website or from the books to your own website without permission. To get permission, contact Mulle Meck You can also contact the authors directly.

Current contact information can be found on their websites.

To George Johansson’s website

To Jens Ahlbom’s website

Copyright For all material on Mulle Meck’s website

Copyright Jens Ahlbom and George Johansson apply unless otherwise stated. This means that the Copyright Act applies to all types of texts, drawings, images, graphics, photos, etc. This information is available to anyone who visits Mulle Meck’s website. Each visitor is therefore considered to have received the information.

en_GBEnglish (UK)